STATUTY

KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY


Żyjemy w świecie, gdzie wielość kultur, tradycji i przekonań stała się faktem tak bardzo bliskim, codziennym, jak nigdy dotąd. Kształtowanie osobowości wielokulturowej, a więc wyzwolonej z uprzedzeń i stereotypów, otwartej na inne kultury przy jednoczesnej świadomości własnych korzeni, odczytujemy jako jedno z ważniejszych wyzwań współczesności. Czujemy się przynaglani, by w kontaktach z przedstawicielami innych kultur budować klimat dialogu, wzajemnego poznania, zrozumienia oraz wzajemnego ubogacania się, który będzie promieniował na innych.

§1
Cel Koła

1. Koło Naukowe Antropologii Kultury jest płaszczyzną spotkań różnych tradycji kulturowych. Działa na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

2. Koło stawia sobie za cel promowanie dialogu międzykulturowego przez szerzenie wiedzy o różnych tradycjach kulturowych oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami tych tradycji.

3. Koło pragnie promieniować na cały Uniwersytet, jak i także poza struktury uniwersyteckie.

4. Koło Naukowe Antropologii Kultury nosi imię Denise Paulme-Schaeffner (1909-1998), profesora afrykanistyki, znawcy folkloru, literatury i sztuki, która przez całe swe życie wspierała ludzi młodych, zainteresowanych poznaniem odmiennych kultur oraz oddanych sprawie rozwoju.

§2
Członkostwo Koła

l. Koło Naukowe Antropologii Kultury obejmuje następujące kategorie członków: zwyczajnych, korespondencyjnych i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być każdy student Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz każdy z pracowników tej uczelni. O przyjęciu do Koła decydują członkowie uprawnieni do głosowania większością głosów.

3. Członkiem korespondencyjnym może zostać każdy z byłych studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

4. Na członka honorowego Koła Naukowego Antropologii Kultury może powołać walne zgromadzenie Koła każdego, kto w szczególny sposób zasłużył się dla działalności Koła lub na polu dialogu międzykulturowego.

§3
Prawa i obowiązki członka Koła

1. Członkowie zwyczajni Koła mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła i udziału w innych głosowaniach określonych przez Statuty;

b) zgłaszania wniosków, propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Koła;

c) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach naukowych i innych przedsięwzięciach określonych przez zarząd;

d) członkowie honorowi i korespondencyjni posiadają wszystkie wyżej wymienione prawa z wyłączeniem punktu a).

2. Członek jest zobowiązany do:

a) przestrzegania statutów Koła, uchwał z zebrań członków Koła oraz dyrektyw zarządu;

b) czynnego uczestnictwa w pracach Koła;

c) wywiązywania się z podjętych zobowiązań;

d) godnego reprezentowania Koła.

3. Członkostwo ustaje z chwilą:

a) zrzeczenia się;

b) wykluczenia na podstawie decyzji członków na wniosek zarządu. Wniosek zostaje przyjęty większością 2/3 głosów przy zachowaniu kworum 50%.

c) rozwiązania Koła.

§4
Działalność Koła

1. Koło spotyka się regularnie przynajmniej raz na kwartał na sesjach roboczych podczas których prezentowane są aktualne prace członków Koła z zakresu badań nad kulturą.

2. Organizuje prelekcje z udziałem ludzi zasłużonych dla poznania i dialogu kultur.

3. Podejmuje inicjatywy poznawania szczególnie ważnych ośrodków kultury.

4. Wykorzystuje okazję spotkań z przedstawicielami odmiennych kultur.

5. Sprawozdanie z działalności Koła oraz wyniki prac badawczych prezentowane są w publikacjach i innych formach przekazu.

§5
Zarząd Koła

1. W skład walnego zgromadzenia wchodzą wszyscy zwyczajni członkowie Koła.

2. Walne zgromadzenie wybiera zarząd Koła na okres trzech lat składający się z prezesa oraz trzech członków (wice-prezesa, sekretarza i skarbnika). Prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni.

3. Do obowiązków prezesa należy:

- zwołanie dorocznego walnego zgromadzenia;

- złożenie dorocznego bilansu działalności;

- organizowanie kwartalnych spotkań;

- utrzymywanie kontaktów ze specjalistami z zewnątrz i innymi Kołami;

- kierowanie aktualnymi przedsięwzięciami Koła i proponowanie form działalności.

4. Do obowiązków sekretarza należy:

- robienie sprawozdań ze spotkań Koła;

- utrzymywanie łączności z członkami korespondencyjnymi;

- prowadzenie dokumentacji z działalności Koła.

§ 6
Funkcjonowanie

1. Koło Naukowe Antropologii Kultury opiera się na wolontariacie, tzn. wyniki jego działalności zależeć będą od zaangażowania poszczególnych członków.

2. Koło Naukowe nie posiada własnego mienia. Korzysta z lokali Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

§7
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków wybiera się likwidatora. Ponadto określa się sposób likwidacji, a także cel, na jaki mają zostać przekazane ewentualne dobra Koła .

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki zarządu.

STRONA GŁÓWNA

NEWSY

WYDARZENIA

ARTYKUŁY

CHINY

GALERIA ZDJĘĆ

O KNAK-u

STATUTY

CZŁONKOWIE

PATRON